UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

         FACOLTA' DI INGEGNERIA

 

 

 

 

 

           ASSOCIAZIONE

Giovani Ingegneri Bresciani

 

Prof. Ing. Piero Gelfi

Docente Facoltà di Ingegneria UniBS